Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - účinné od 16.09.2019

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je BizPartner Group, s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 44071019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka č. 19910/P, oddiel: Sro., DIČ: 2022578404, IČ DPH: SK2022578404 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

BizPartner Group, s.r.o.
IČO: 44071019
DIČ: 2022578404
IČ DPH: SK2022578404 podľa §4
Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj  
Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 051/7721 597 fax. č. 051/7721 596
www.soi.sk

Čísla bankových účtov:
EUR mena
Fio banka: 2300632324/8330
IBAN: SK59 8330 0000 0023 0063 2324, SWIFT/BIC: FIOZSKBA

 • Kupujúcim je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci má zaradený v ponuke.
 • Používaním WWW stránok internetového obchodu a vyplnením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa  NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 • Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • Tovar si môže kupujúci objednať prostredníctvom týchto internetových stránok, emailom alebo telefonicky. Kontakty sú uvedené v sekcii Kontakt na webovej stránke.
 • Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu (čo aj potvrdzuje pred odoslaním objednávky). Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 • Prijatú objednávku potvrdí predávajúci e-mailom, alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh tovaru a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 • Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky najneskôr do vtedy, pokým má objednávka stav „VYBAVENÁ“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na webvej stránke v časti "Môj účet" a „Vaše údaje/objednávky“. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 pracovných dní. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť.
 • V prípade doplnenia aktuálnej objednávky môže kupujúci požiadať predajcu o jej doplnenie e-mailom alebo telefonicky, pričom nahlási objednávkový kod tovaru a počet ks daného tovaru. Predajca objednávku doplní o daný tovar, pričom systém automaticky po zmene odošle informáciu o zmene objednávky, s komentárom od predajcu (v závislosti od formy platenia za tovar, sa odošle automaticky zmenená zálohová faktúra, prehľad objednávky).
 • Vysvetlivky k stavom vašej objednávky ("Nastavenie účtu (konta)" a „Vaše údaje/objednávky“)

NEVYBAVENÁ - prijatá objednávka
VYBAVUJE SA - prebieha spracovanie objednávky
VYBAVENÁ - objednávka odoslaná zákazníkov
STORNOVANÁ - zrušená objednávka
 

 

CENA ZA TOVAR

 • Ceny uvedené na internetových stránkach platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu.
 • Predajca - spoločnosť BizPartner Group, s.r.o. je platca DPH.
 • Ceny uvedené na internetových stránkach  sú uvedené v eurách.
 • Všetky zľavy a akciové produkty sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach, tzn. z "Bežnej ceny". Akciový produkt spĺňa všetky náležitosti "Akciového produktu", tzn. pôvodnú cenu "bežnú cenu" produktu, akciovú cenu.
 • K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.
 • Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.

 

PLATBA ZA TOVAR 

Zákazníkovi sú na webovej stránke k dispozícii možnosti platby prevodom na bankový účet. Ak si zákazník vyberie v priebehu objednávky spôsob platby "Bankovým prevodom", bude mu po objednávke zaslaný email s pokynmi ku platbe. Výberom tejto možnosti zákazník súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných pre platbu. Ihneď po prijatí platby na účet spoločnosti BizPartner Group, s.r.o. dodáme tovar s ohľadom na uvedené dodacie podmienky.

Žiadame zákazníkov, aby zaplatili presné ceny a použili správny variabilný symbol.

Všetky platby musia byť uskutočnené v menách EUR.

Faktúru dodáva predávajúci spolu s tovarom.

 

DODACIE PODMIENKY

 • Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na webových stránkach nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
 • Dodacia doba na tovar, ktorý je v ponuke je uvedená priamo pri tovare.
 • Doručenie kuriérom je štandardne do 24 hodín od odoslania tovaru na zákazníkom uvedenú adresu. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.
 • Doručenie Zásielkovňou je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.
 • O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky, ak tak nie je uvedené priamo pri produkte na stránkach. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.
 • Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový alebo PayPal účet predávajúceho.

 

DOPRAVA TOVARU

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu je BizPartner Group, s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 44071019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka č. 19910/P, oddiel: Sro., DIČ: 2022578404, IČ DPH: SK2022578404.
 • Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme nevyhnutné osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:
 • meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre),
 • e-mailovú adresu (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim),
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim),
 • ak kupujúcim je firma/živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH.
 • Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje údaje a ďalšie nastaveni prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení do svojho účtu na webovej stránke.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní zákazníckeho účtu, resp. objednávky nakladá v zmysle NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri doručení tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky a teda aj vybavenia objednávky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo na vybavenie konkrétnej objednávky.
 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade s NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na obdobie 3 roky. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho alebo emailom uvedeným v kontaktoch.

 

ĎAĽŠIE USTANOVENIA

 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Pokiaľ ešte nebola objednávka expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade, ak ešte nebola objednávka expedované a došlo k jej odvolaniu podľa tohto bodu VOP, kupujúcemu vrátime už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 kalendárnych dní. V prípade, že dôjde zo strany kupujúceho k odvolaniu objednávky po tom, ako bola objednávka vyexpedovaná, kupujúcemu po vratení nepoškodeneho tovaru vrátime už zaplatenú kúpnu cenu okrem nákladov na dopravu v lehote 14 kalendárnych dní od vrátenia tovaru.

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.mafosi.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil alebo poškodil.

V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu BizPartner Group, s.r.o., Dhlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, s poznámkou "vrátenie mafosi.sk".

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané na email info@mafosi.sk najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod mafosi.sk povinný:

 • prevziať tovar späť kupujúceho, pričom ten je povinný zaslať tovar na adresu: BizPartner Group, s.r.o., Dhlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
 • vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a s týmito VOP.

Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať na adresu BizPartner Group, s.r.o., Dhlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad. Lehota podľa prvej vety sa považuje za dodržanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Internetový obchod mafosi.sk je oprávnený po uvážení odstúpiť od kúpnej zmluvy, ale najmä z nasledovných dôvodov:

 • ak pri platbe objednávateľ nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,
 • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne,
 • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
 • ak aj napriek úsiliu predávajúceho, nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva alebo nie je v jeho možnostiach ho zaobstarať,
 • ak sa zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod mafosi.sk oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom ODKAZE.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

PRÁVNA DOLOŽKA COPYRIGHT

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti BizPartner Group, s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb.

Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.